Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, konkrétne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie).

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s nasledovnými zásadami: 

1) Prevádzkovateľ osobných údajov:

Travellino s.r.o., so sídlom: Suché Miesto 54, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, IČO: 45 520 852, zapísaná v OR OS Bratislava, oddiel Sro, vložka číslo : 64 670/B (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“)

2) Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Kontaktná adresa: Suché Miesto 54, 900 25 Chorvátsky Grob
Telefonický kontakt: +421 905 404 877
Emailový kontakt: marieta.horackova
@travellino.eu
webové sídlo: www.travellino.eu

3) Účel spracúvania osobných údajov klientov:

A. poskytovanie služieb cestovného ruchu prostredníctvom plnenia Zmluvy o obstaraní zájazdu pre objednávateľa ako cestujúceho a prípadných spolucestujúcich a uplatňovanie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa zo Zmluvy o obstaraní zájazdu,

Právny základ: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

B. vybavovanie prípadných reklamácií,

Právny základ: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a súvisiace právne predpisy

C. vedenie účtovnej agendy a plnenie archivačných povinností,

Právny základ: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a súvisiace právne predpisy

D. marketingové účely, a to zasielanie newslettrov a účasť v spotrebiteľských súťažiach na sociálnych sieťach,

Právny základ: súhlas udelený klientom na marketingové účely, ktorý môže klient kedykoľvek odvolať

4) Kategórie dotknutých osobných údajov klienta:

Pre sprostredkovanie uzatvorenia, plnenia, ukončovania Zmluvy o obstaraní zájazdu, Poistnej zmluvy alebo inej zmluvy, predmetom ktorej môže byť obstaranie zájazdu, obstaranie letenky, vybavenie vstupných víz, obstaranie dopravných služieb, obstaranie ubytovacích služieb s našimi zmluvnými partnermi, ktorí zabezpečujú minimálne rovnakú úroveň ochrany osobných údajov spracúvame tieto Vaše osobné údaje:

          meno a priezvisko klienta a spolucestujúcich,

          e-mailová adresa klienta a prípadne spolucestujúcich,

          telefón klienta a prípadne spolucestujúcich,

          dátum narodenia klienta a spolucestujúcich,

         adresa bydliska klienta a spolucestujúcich,

          číslo bankového účtu.

V prípade, ak to je nevyhnutne nutné pre dosiahnutie účelu podľa bodu 3 písm. A vyššie (t.j. pre poskytovanie služieb cestovného ruchu), môžeme Vás požiadať aj o poskytnutie nasledovných osobných údajov:


          číslo občianskeho preukazu alebo pasu,

          sken pasu a fotografia (v prípade poskytovania služieb vybavenia vstupných víz),

          osobitných zdravotných obmedzení a potreby asistencie,

          rodné číslo (v prípade sprostredkovania poistenia)

          údaje o zdravotnom stave, poskytnutom ošetrení a liečení (v prípade likvidácie poistnej udalosti)

Pre marketingové aktivity a spotrebiteľské súťaže môžeme spracúvať nasledovné údaje:

          emailová adresa,

          meno a priezvisko,

          poštová adresa.

 

5) Príjemcovia osobných údajov klienta:

Vaše osobné údaje poskytujeme výhradne dodávateľom služieb cestovného ruchu (pre zájazdy – cestovné kancelárie, pre letenky – IATA agentúry, pre poistné služby – poisťovne, pre zabezpečenie vstupných víz – veľvyslanectvá, konzuláty alebo vízové centrá jednotlivých krajín sveta, pre zabezpečenie dopravných služieb –  poistných dopravcovia, pre zabezpečenie ubytovacích služieb – cestovné kancelárie alebo ubytovatelia) s ktorými máme uzatvorený zmluvný vzťah na základe vzájomných zmlúv a ktorí poskytujú minimálne rovnakú úroveň ochrany osobných údajov, ako zabezpečuje Prevádzkovateľ.

6) Prenos osobných údajov klienta do krajín mimo EHP:

V prípade prenosu Vašich osobných údajov do krajín mimo EHP ste o tejto skutočnosti informovaný pri podpise Zmluvy o obstaraní zájazdu. Do krajín mimo EHP prenášame Vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu v zmysle Zákona a Nariadenia.

7) Doba uchovávania osobných údajov klienta

Vaše osobné údaje spracúvame minimálne po dobu dvoch (2) rokov, čo zodpovedá premlčacej dobe v zmysle príslušných právnych predpisov, maximálne však po dobu požadovanú právnymi predpismi hlavne pre potreby daňovej kontroly, kontroly v oblasti ochrany spotrebiteľa a kontroly v oblasti ochrany osobných údajov, čiže päť (5) až desať (10) rokov podľa požiadaviek príslušných právnych predpisov.

V prípade udelenia súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na marketingové účely spracúvavame tieto päť (5) rokov resp. do odvolania Vášho súhlasu.

8) Práva dotknutej osoby = práva klienta:

V zmysle Zákona a Nariadenia máte najmä tieto práva:

       právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sa vás týkajú,

       právo na potvrdenie, či Vaše osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov,

       právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú,

       právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v prípade, že sú splnené podmienky na ich výmaz a ďalej neexistuje zákonná povinnosť resp. oprávnený záujem na ich ďalšie spracúvanie,

       právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

       právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to na účely marketingu alebo spotrebiteľských súťaží,

       právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebránia žiadne zákonné prekážky,

       právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,

       právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je:

Úradu na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 12, 820 07 Bratislava,

tel. +4212 32313220

www.dataprotection.gov.sk.

Vaše práva vymenované vyššie môžete uplatniť ústne, písomne alebo elektronicky prostredníctvom kontaktných údajov Prevádzkovateľa.

Ak požiadate o poskytnutie informácií alebo budete uplatňovať práva vo vzťahu k osobným údajom ústne, sme oprávnený odmietnuť Vám takéto informácie alebo uplatňovanie práv bez preukázania Vašej totožnosti.

Je vo Vašom záujme, aby ste nás informovali o prípadnej zmene Vašich osobných údajov, aby sme Vám vedeli vždy poskytovať kvalitné služby.  

9) Získanie osobných údajov klienta

Vaše osobné údaje získavame výlučne pri uzatváraní Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo pri uzatváraní inej zmluvy, ktorou Vám poskytujeme služby cestovného ruchu v našej cestovnej agentúre. Ak z akéhokoľvek dôvodu nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo inej zmluvy, prípadné Vami poskytnuté osobné údaje hneď vymažeme. 

Vaše osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra alebo od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené nakladať.

10) Odvolanie súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely

Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať písomne zaslaním dokumentu s vetou:

Odvolávam svoj súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre marketingové účely spoločnosťou Travellino s.r.o.

elektronicky na adresu:       marieta.horackova@travellino.eu

písomne na adresu:                        Suché Miesto 54, 900 25 Chorvátsky Grob.

 

Platné od 25.5.2018